kardespenna@gmail.com

Általános szerződési feltételek (vásárlási feltételek)

Jelen Általános Szerződési Feltételek a www.kardespenna.hu oldalon elérhető webáruház (a továbbiakban: „Webáruház”) felhasználási feltételeire vonatkozik, amely oldal üzemeltetője a B.H.N. Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9400 Sopron, Lomb utca 10.; cégjegyzékszám: 08-09-005028; adószám: 11402815-2-08; a továbbiakban: „Szolgáltató").

I. Megvásárolható termék
 1. A megrendelések leadása a Webáruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, a www.kardespenna.hu webcím alatt elérhető oldalon keresztül. Ettől eltérő rendeléseket a Szolgáltató nem köteles elfogadni.
 2. A Webáruházban megvásárolható termékek ára magyar forintban értendő, és az Áfát tartalmazza.
 3. A Webáruházban található termékek nevét, leírását a Szolgáltató részletesen feltünteti, illetve adott esetben fotót is közölhet arról, ugyanakkor a termékek adatlapján megjelenített képek csak illusztrációk, azok eltérhetnek a valóságostól.
 4. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató külön leírásban, teljes körűen tájékoztatja a Webáruház felhasználóit az akció időtartamáról, illetve részleteiről a www.kardespenna.hu oldalon, valamint a Szolgáltató Facebook-oldalán.
II. A rendelés menete 
 1. A megrendelés leadása regisztrációhoz, illetve az oldalon történő belépéshez nem kötött.
 2. A termék a vásárló alábbi adatainak megadásával rendelhető meg: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, irányítószám, város, közterület neve, jellege, házszám, telefonszám, megrendelni kívánt termék, megrendelni kívánt termék darabszáma. Amíg az adott rendelés nem kerül véglegesítésre, a felhasználónak módjában áll a fenti adatokat módosítani. Az adatok helyes megadását követően az „Adatok ellenőrzése” gombra kattintva még egyszer áttekinthetők a bevitt adatok. Hiba esetén az „Adatok módosítása” gombra kattintva helyesbíthető a téves adat.
 3. A Webáruházon az alábbi fizetési és szállítási módok választhatók: Fizetési módok: utánvét, bankkártyás fizetés. Szállítási mód: Postai kézbesítés. A postázás díja 1500,- Ft küldeményenként.
 4. A „Megrendelés véglegesítése” gomb megnyomásával a felhasználó a kiválasztott termékekre vételi ajánlatot tesz, melyre a megrendeléstől számított 48 órán belül automatikus visszaigazoló üzenetet kap. A visszaigazolás tartalmazza a vevő adatait, a darabszámot, továbbá a rendelés összértékét. Amennyiben a fenti visszaigazolás a részletezett tartalommal nem érkezik meg 48 órán belül, a fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A Szolgáltató nem felel a megrendelés leadásának olyan hibájáért, amely a felhasználónak felróható (így különösen a hibás adatbevitelért), vagy amely rajta kívül álló okból következett be (így különösen az áram- és internet-szolgáltatás kimaradása miatt).
III. A rendelés feldolgozása
 1. A rendelésekkel kapcsolatos esetleges tájékoztatásokat a Szolgáltató kizárólag elektronikus úton küldi el a felhasználó részére.
 2. A leadott megrendeléseket a Szolgáltató legkésőbb a visszaigazolás megküldésétől számított 15 napon belül teljesíti.
 3. A fenti, 2. pont alól kivételt képez az előrendelés időszaka, amely alatt leadott rendelések teljesítése kizárólag a könyv nyomdai elkészülésének napjától számított 15 napon belül történik meg.
 4. Amennyiben a rendelés feldolgozása során kiderül, hogy a kiválasztott termékmennyiség már nincs raktáron, vagy bármilyen egyéb okból mégsem elérhető, a Szolgáltató haladéktalanul értesíti a felhasználót erről, és törli a megrendelést; kivéve, ha a felhasználó jelzi, hogy későbbi teljesítést is elfogad.
 5. A Szolgáltató mindent megtesz a Webáruházban feltüntetett információk pontosságáért, illetve a készletek aktualizálásáért, ugyanakkor esetleges adminisztratív vagy technikai hibák működési körén kívül is előfordulhatnak. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben (a továbbiakban: „Kormányrendelet”) és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.
IV. Elállás, felmondás
 1. A Kormányrendelet értelmében a vásárló a megrendelt termék kézhezvételét követő 14 napon belül jogosult a szerződéstől indoklás nélkül elállni. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a Kormányrendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja, írásban.
 2. A vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja átvevőponti átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a kézbesítőtől történő átvétel időpontja. Ezek átvevőponti blokkal/számlával, ill. a kézbesítőtől kapott nyugtával bizonyíthatóak. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését. Elállás esetén a terméket vevő saját költségén köteles a Szolgáltató címére (9400 Sopron, Lomb utca 10.) visszaküldeni. A Szolgáltatónak utánvéttel küldött küldeményt nem áll módjában fogadni. A Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatéríti vevő részére a visszaküldött termék vételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb költségeket. Szállítási díjat kizárólag a teljes rendeléstől való elállás esetén téríti vissza a Szolgáltató. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. Különleges feltételekkel intézett kiszállítás (pl. expressz) esetén a normál árú házhoz szállítási díjat téríti meg a Szolgáltató. A termék vételárát és a szállítási költséget (illetőleg a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor áll a Szolgáltatónak módjában visszatéríteni, ha a vásárló a terméket visszaszolgáltatta, vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy azt az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte. A kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe. A visszatérítés főszabályként a megrendelés során választott fizetési móddal megegyezően történik, ugyanakkor, ha a Szolgáltatónak bármilyen okból kifolyólag más teljesítési mód kevesebb terhet jelent, úgy jogosult azt választani. Amennyiben az eredetitől eltérő visszatérítési mód kerül alkalmazásra, úgy a vevőt ebből kifolyólag semmilyen többletköltség nem terheli. A vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a Kormányrendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen: (a) olyan, nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak; (b) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; (c) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; (d) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; (e) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a vásárló a csomagolást felbontotta; (f) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével; (g) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából; (h) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási / felmondási jogát.   A Szolgáltató követelheti a vevőtől az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését. 
 3. A megrendelt termékek hibája esetén a vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a vevő kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a vevő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vevő kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.
 4. Kellékszavatosság helyett a vevő a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Vevő kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Vevőnek kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.
 5. Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.
 6. Felelősség korlátozása: A B.H.N. Kft. nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben: (a) Olyan működési hiba esetén, amely meggátolja a Vevőt, hogy csatlakozzon a www.kardespenna.hu weboldalára, ott megrendelést adjon le.  (b) A felhasználó számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért. A Szolgáltató tájékoztatja a Weboldal felhasználóit, hogy minden felhasználó maga köteles megfelelő vírusvédelemről gondoskodni.
V. Panaszkezelés 
 1. A Szolgáltató tájékoztatja a felhasználókat, hogy székhelye az alábbi címen található: 9400 Sopron, Lomb utca 10.
 2. A Szolgáltató tájékoztatja a továbbá a felhasználókat, hogy a panaszügyintézés helye megegyezik a Szolgáltató székhelyével.
 3. A felhasználók panaszaikkal elsősorban elektronikus úton fordulhatnak a Szolgáltatóhoz, a weboldalon megjelölt úton, vagy a kardespenna@gmail.com e-mail címen.
 4. A felhasználók jogosultak panaszukat szóban vagy írásban közölni.
 5. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a felhasználónak átadni; telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a felhasználónak legkésőbb a panaszra vonatkozó érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.
 6. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítószámmal látja el.
 7. A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat: (a) a felhasználó neve, lakcíme, (b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, (c) a felhasználó panaszának részletes leírása, a felhasználó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, (d) a Szolgáltató nyilatkozata a felhasználó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, (e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a felhasználó aláírása, (f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, (g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.
 8. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül ad írásban, érdemben választ és intézkedik annak közlése iránt.
 9. A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
 10. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató a felhasználót írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy a Szolgáltató a felhasználói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.
 11. A Szolgáltató tájékoztatja a felhasználókat, hogy jogvita esetén panaszaikkal a Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testülethez is fordulhatnak (címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.; telefonszáma: (96) 520-202; 520-217 fax száma: (96) 520-218; e-mail címe: bekeltetotestulet@gymskik.hu).
VI. Záró rendelkezések
 1. A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.
 2. A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben az egyes felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények előzetes értesítés nélküli törlésére.
 3. Jelen Általános Szerződési Feltételek 2022. január 14. napjától hatályosak, és visszavonásig érvényesek. Amennyiben a Szolgáltató bármilyen módosítást eszközöl, úgy ezek a módosítások a közzététellel egy időben lépnek hatályba.
Sopron, 2022. január 14.                                                                                                       B.H.N. Kft.

Jogi nyilatkozat

Szerzői jogok

Webáruház Tulajdonos oldalain megjelenő anyagok tartalmát, a fotókat és adatokat szerzői jog védi. Másolásuk valamennyi formája, adatrendszerekben való tárolása, más internetes oldalakon történő közzététele, bármilyen formában történő felhasználása - a személyes használatot meghaladó mértékben - kizárólag Webáruház Tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével történhet. Jelen weboldal többek között a következő szerzők szerzői jog védelme alatt álló szöveges, grafikai, vagy egyéb alkotásait tartalmazhatja: Shopmasters-Informatika Kft.

Altalános felelősség korlátozás

Webáruház Tulajdonos oldalait mindenki csak saját felelősségére látogathatja illetve használhatja. Webáruház Tulajdonos oldalain közölt esetleges téves vagy megtévesztő tartalomból-, a weboldalai és szolgáltatásai használatából-, azok használatra képtelen állapotából-, meghibásodásából-, szüneteléséből- vagy megszűnéséből eredően a felhasználókat ért bárminemű veszteségért, közvetlen vagy esetleges következményekkel járó kárért felelősséget nem vállal. (Ezen megállapításunk nem vonatkozik a külön megállapodással vagy szerződéssel szabályozott szolgáltatásainkra - melyekkel kapcsolatban Webáruház Tulajdonos a szerződésekben foglaltak szerint jár el és felel.)

Kockázat

Webáruház Tulajdonos szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók tudomásul veszik, hogy az adattovábbítás folyamán adatok elveszhetnek, megsemmisülhetnek, esetleg illetéktelen kezekbe kerülhetnek, valamint az Internet nyilvános jellegéből adódóan idegen behatolások történhetnek a rendszerbe, így a felvitt adatok (személyes adatokat is beleértve) illetéktelen kezekbe kerülhetnek. Ilyen esetekben Webáruház Tulajdonost semmilyen felelősség nem terheli, ez irányú kockázattal a felhasználó tisztában van, és ezt a kockázatot a szolgáltatás igénybevételekor vállalja.
Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy az adatok biztonságban legyenek, tárhelyünket és weblapunkat szakemberek kezelik és a rendszereket rendszeresen frissítik. Az adatokat harmadik félnek önszántunkból nem adjuk ki - kivéve a hatóságoknak, ha arra megfelelő felhatalmazásuk vagy engedélyük van.

Tájékoztatjuk, hogy Webáruház Tulajdonos jelen weboldalát csak a fentiek elfogadása esetén használhatja!